post

При осъществяването на специализирания подробен устройствен план за туристическа и скизона “Алеко”, ще бъдат изсечени 33 490 дървета, а засегнатите вододайни зони ще са 270 декара. Това се посочва в съобщение на Дирекцията на Природен парк /ДПП/ “Витоша”, в което се цитират заключенията от предварителна оценка на екологичното въздействие от реализирането на проекта.

Оценката е направена през март и е възложена от ДПП.
Сред заключенията на доклада са, че осъществяването на проекта ще доведе до 325 декара изсечени гори, 1650 декара новозастроени площи от територията на Природния парк “Витоша”, 1380 декара засегнати местообитания по “Натура 2000” и 166 декара застроени морени.

Реализирането му ще причини необратими увреждания върху биологичното разнообразие и ландшафта в района на център “Алеко”, сочат резултатите от предварителната оценка. Анализ на трасетата за писти и лифтове показва, че изграждането им ще има негативно въздействие върху резерватите “Торфено бранище” и “Бистришко бранище”, пише още в съобщението.

Инвеститорът още не е представил проектна документация в ДПП, поради което оценителите считат, че негативното въздействие от осъществяването на плана може да бъде още по-значимо.

Проектът за туристическа, спортна и ски зона “Алеко” предвижда подмяна на съществуващите лифтове с кабинков лифт с капацитет 3000 души на час, както и превръщането му в модерен туристически курорт. Планът на “Витоша ски” АД на зоната за туризъм, спорт и ски Алеко предвижда инвестиции за 50 милиона евро в спортна и туристическа инфраструктура и 20 милиона в лифтови съоръжения.

Площта на Природен парк Витоша е 27 079 ха, от които 217,93 ха са за зона за туризъм, спорт и ски “Алеко”.

Припомняме, че през септември миналата година след  Екологична оценка и Оценка на съвместимостта на окончателния устройствен план,  РИОСВ  наложи ограничителни мерки към строителството на ски зоната.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *