България има значителен потенциал за намаляване на потреблението на енергия в бита и енергийната интензивност на предприятията чрез подобряване на енергийната ефективност. Това е разходно-изгоден начин за балансиране на търсенето и предлагането на енергия и енергоресурси и осигуряването на сигурни доставки на разумни за потребителя цени.

Това заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на Международна конференция за Енергийната ефективност в Истанбул на 3 и 4 май 2010 г, организирана от Департамента по енергетика на САЩ и Турско-американския бизнес съвет, предава пресцентъра на Министерството.

Форумът събра 5-ма министри от Югоизточна Европа, Кавказ, представители на бизнеса, неправителствени организации и експерти на дискусия за предизвикателствата пред енергийния сектор и ролята на енергийната ефективност за насърчаване на икономическия растеж и стабилност.
България ще насърчава иновациите в енергетиката и развитието на ниско-въглеродна икономика, отбеляза министър Трайков. Според него това са ключови механизми за предотвратяване на промените в климата, намаляване на зависимостта от внос на енергийни ресурси и насърчаване на икономическия растеж и заетост (част от приоритетите и на европейската енергийна политика).

Приет е план за повишаване на енергийната ефективност с 50% до 2020 г. и постигане на 16% дял на ВЕИ в общото енергийно потребление (вкл. 10% дял на биогорива).
Секторният анализ на българската икономика, който извърши МИЕТ показва, че в момента силни у нас са индустриите, които разчитат на природните ресурси и на евтината работна ръка. Индустрията ни все още има най-високата в Европейския съюз енергийна интензивност като съотношение на потреблението на енергия спрямо Брутния вътрешен продук (БВП).

Според министър Трайков тази структура не е ползотворна и конкурентоспособна и затова през следващите 10 години предстои трансформация на икономиката от сектори с ниска интензивност на иновации, към сектори с висока интензивност на иновации.

В сферата на енергийната ефективност сме фокусирани върху диверсификацията на енергийните доставки и намаляване на загубите при преноса и дистрибуцията, развитие на когенерациите, газификация на бита и насърчаване на домакинствата и бизнеса да прилагат мерки за повишаване на енергийната ефективност, допълни министърът.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *