Към  месец юни 2010 година изплатените средства по Оперативна програма „Конкурентоспособност” са 32 876 390.40 лв. което представлява 20 пъти увеличение, спрямо предишния период, съобщава Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). 95% от всички плащания са извършени след края на месец юли 2009 г., а в момента в процесс на изпълнение са 601 договора, безвъзмездната финансова помощ по които е в размер на 354 556 352. 88 лв.

До края на годината по ОП „Конкурентоспособност” в изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2010г. на нови процедури по още три приоритетни оси, като така в рамките на една година ще осигури финансов ресурс от близо 665 милиона евро за развитие конкурентоспособността на българските предприятия – навременна и необходима подкрепа в условията на икономическа и финансова криза, в която средствата предоставени по линия на Структурните фондове на ЕС са един от ключовите фактори за развитието на българската икономика.

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, започна подготовка за обявяване на процедура за предприятия и кооперации на хора с увреждания, осигуряваща подкрепа за модернизация на тяхното оборудване и подобряване на управленския процес, което в дългосрочна перспектива за допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност на българския, европейския и световен пазар.
Сред предвидените по програната дейности са изборът на външни оценители по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по първите две приоритетни оси на оперативната програма, започване на изпълнението на дейностите по обявената в началото на март 2010 г. обществена поръчка за оптимизиране на процеса на управление и изпълнение на оперативната програма.

Планира и извършване на междинна оценка на физическия и финансов напредък в изпълнението на процедурите, обявени в рамките на приоритетни оси 1 и 2, както и ще продължи съвместната работа с представителите на социално икономическите партньори, организациите на бизнеса, работодателски, професионални и консултантски  организации в посока подобряване процеса на програмиране, изпълнение, управление и оценка на оперативната програма в рамките на съвместни работни групи, консултации и дискусии.

В края на 2010 г. предстои провеждане на Седмо заседание на Комитета за наблюдение на оперативната програма.

Какво предстои:
– 4 нови процедури по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности”, предоставящи подкрепа на българските предприятия за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и услуги; развитие на научния капацитет на български научни организации за приложни цели; създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове и офиси за технологичен трансфер.
– По приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” ще бъдат обявени още 8 нови процедури, свързани с предоставяне на консултантски услуги на предприятия в затруднение; покриване на международно признати стандарти; технологична модернизация в малки и средни предприятия, създаване на мрежа от организации в подкрепа на бизнеса; създаване на регионални бизнес инкубатори; подкрепа за развитие на клъстерите в България; въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията; въвеждане на възобновяеми енергийни източници.
-В рамките на 2010 г. ще бъдат обявени и първите процедури по Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за развитие на предприятията”, целта на които е подобряване на достъпа до финансиране на микро-, малки и средни предприятия чрез използване на инструментите на финансовия инженеринг и създаване и разширяване на дейността на мрежата от бизнес ангели в България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *