post

В Толедо, Испания, на неформална среща, министрите от страните членки приеха комюнике за жилищната политика и декларация за градско развитие на държавите от Европейския съюз.

България беше представена от делегация, водена от зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Екатерина Захариева.

Комюникето по жилищна политика съдържа препоръки към страните членки на ЕС и Европейската комисия за формулиране на политики, цели и мерки, свързани с обновяване на съществуващия жилищен фонд, законодателни инициативи и насърчаване на различни механизми за финансиране и съфинансиране на мерки за енергийна ефективност.

В него са включени насоки за осигуряване на директни помощи за обновяване на жилищни сгради и мерки за улеснен достъп на граждани с увреждания, както и изграждане и ползване на социални жилища.

Всяка страна членка на ЕС сама ще определя политиката и мерките, които ще приложи за нейното изпълнение. Те трябва да бъдат основани на Лисабонския договор, който предвижда постигане на намаление на емисиите на вредни газове с   20% и повишаване на енергийната ефективност с 20%.

Според Регламент на ЕС № 1080/2006 г. относно енергийната ефективност до 4% от средствата от Европейския фонд за регионално развитие могат да бъдат използвани за жилищна политика.

Препоръките в комюникето са в контекста на Стратегията на ЕС за растеж и заетост до 2020 г.

Участниците в неформалната среща за градско развитие приеха декларация, в която се посочва, че важно условие за подкрепа на водената от ЕС политика за градско развитие и в следващия период 2014-2020 г. ще бъде приемствеността. Интегрираният подход в областта на градското развитие ще бъде въведен като задължително изискване при получаване на подкрепа от финансовите инструменти от Европейския съюз.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *