post

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда” отправи покана за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към общински администрации с над 10 000 жители, предава пресцентърът на Министерство на околната среда и водите. Това са общините, приоритетни за финансиране според европейското законодателство за пречистване на градските отпадъчни води, така че да се намали несъответствието в дела от населението, включено към канализационна система.

По процедурата ще се финансира изграждане, рехабилитация и модернизация на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), изграждане, рехабилитация, реконструкция и модернизация на канализационни мрежи и на водоснабдителни мрежи там, където трасето им съвпада с това на канализацията.

Подадените проекти ще се оценяват от експертни работни групи, които ще се свикват на всеки два месеца или след постъпване на 10 проекта. Крайният срок за подаване е 20 февруари 2012 г., а кандидатите трябва да планират строителните работи така, че те да приключат не по-късно от 31 декември 2014 г.

След като беше изменен подходът за управление и бяха предприети корективни мерки към водните проекти, одобрени от Европейската комисия, тази процедура е следващата значима стъпка за гарантиране на добро финансово управление и фокусиране на финансовия ресурс за изпълнение на приоритетите в сектора.

Социално-икономическият ефект на инвестицията от общо 600 млн. лева, които ще се влеят на територията на страната е създаване на работни места, нови възможности пред бизнеса в качеството му на изпълнител на проектите, ще се повиши броят на хората, обслужвани от канализационна система и инфраструктура за питейни води, се казва още в прессъобщението.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *