post

По-чист въздух и по-ясни правила са сред основните цели на директивата за индустриалните емисии, която беше приета от Европейският парламент (ЕП) в сряда. В нея се определят по-строги горни граници за замърсяването на въздуха, въпреки че държавите членки ще имат известна гъвкавост за продължаване на крайните срокове за някои електроцентрали или при специални случаи да освободят някои инсталации от новите правила.

Директивата за емисиите от индустриални инсталации цели да подобри защитата на здравето и на околната среда, като в същото време поставя по-ясни и лесни за изпълнение правила. Новият документ осъвременява и събира заедно редица съществуващи нормативни актове.

Сред решенията на парламента са въвеждане на по-стриктни ограничения на емисиите азотен окис, серен двуокис и промишленият прах от 2016 г. Депутатите приеха правило, според което държавите членки могат да използват “преходни национални планове”, за да разрешат на някои големи електроцентрали (включително електроцентралите, работещи с твърди изкопаеми горива) да се приведат в съответствие с новите норми до юли 2020 г. Някои по-стари електроцентрали могат да не изпълняват новите изисквания, ако спрат да работят до 2023 г. или след 17 500 работни часа след 2016 г. (което от двете се случи първо).

Държавите членки ще имат известна свобода на действие да облекчат прилагането на правилата, стига да се гарантира запазването на високи стандарти за защита на околната среда. По настояване на депутатите, при невъзможност за спазване, страните от ЕС ще трябва да докажат, че разходите са несъразмерно високи спрямо ползите за околната среда, поради технически причини или местни обстоятелства (например географско положение). Трябва също така да се извърши оценка, която да гарантира, че наистина има основателна причина за неспазването на правилата.

Парламентът даде своето одобрение на споразумението със Съвета на второ четене. Сега Съветът на министрите трябва от своя страна официално да одобри документа, след което държавите членки трябва да приложат директивата в своето национално законодателство.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *