post

Модерната инсталация за сортиране на отпадъци от стъклени опаковки се намира в откри в с. Равно поле (до завод Верила) и е инвестиция на „Екопак България” АД.

Събитието беше уважено от министъра на околната среда и водите, Нона Караджова, която преряза лентата заедно с изпълнителния директор г-н Тодор Бургуджиев.

Оборудването на инсталацията отговаря на най-съвременните изисквания и позволява получаване на суровина с чистота 99.9%, готова за влагане в производството. Това е най-голямата инвестиция на Екопак за 2010 г. и е финансирана изцяло със собствени средства.

Сортиращата инсталация за стъкло на Екопак е разположена на благоустроена площадка, обезпечена с необходимата инфраструктура, електрификация, ВиК и противопожарна инсталация. Годишният й капацитет е 50 000 т и за обслужването й ще бъдат открити 16 нови работни места, които при пълно натоварване ще достигнат 32.

Изграждането на сепариращата инсталация е дългосрочен проект, който съгласно стратегията на организацията, ще бъде завършен в периода 2011 – 2012 г. и тогава тя ще достигне пълния си капацитет. Във втория етап на проекта възможностите на инсталацията ще бъдат разширени, като се добави и автоматизиран модул за оптично разделяне на стъклото по цветове. В последния етап ще се пристъпи и към автоматично балиране на отделените при сепарирането други отпадъци, годни за рециклиране – основно хартия и пластмаса.

Въвеждането на инсталацията в експлоатация е стъпка към повишаване на ефективността на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Инсталациите за сортиране представляват един от ключовите елементи на системата. Тя включва: цветни контейнери, транспортна техника и площадка за сортиране. В случая събраните в зелените контейнери стъклени отпадъци от опаковки се транспортират до площадката и минават през предварително третиране и отнемане на едрогабаритните примеси – камъни, керамика, хартия, пластмаса и др. Допълнително стъклото преминава през магнитен сепаратор, натрошава се и излиза в готов вид за директно влагане във ваните на стъкларските заводи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *