post

Народното събрание да ретифицира Меморандуми за разбирателство при изпълнението на три европейски програми, предложи на своето редовно заседание правителството, предава ведомственият пресцентър.

Първото предложение е относно изпълнението на Оперативна програма “УРБАКТ II ” „Мрежа за градско развитие”.

Основна цел на програмата е повишаване ефективността на политиките за устойчиво интегрирано градско развитие в Европа чрез обмен на опит и знания сред местните и регионалните органи. Сред задачите, които стоят са още разпространение на опит и добри практики на градовете в областта на интегрираното градско развитие, както и подпомагане на управляващите органи на оперативните програми за съставянето на планове за действие за устойчиво развитие на урбанизираните територии в подкрепа на реализирането на програмите, финансирани от Структурните фондове.

УРБАКТ II се финансира по Цел “Европейско териториално сътрудничество” от Европейския фонд за регионално развитие и с годишни вноски от държавите, участващи в програмата.

Ратификацията на Меморандума ще осигури пълноправно участие на България в програма “УРБАКТ II” като страна-членка на ЕС и възможност за финансиране на потенциалните български участници в проекти.

Функциите на Национално звено за контакт по програма УРБАКТ II се изпълнява от Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” при Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Меморандум за разбирателство между държавите-членки на ЕС относно изпълнението на Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007-2013 година също ще бъде предложен до Народното събрание за ратифициране, предава пресцентърът.

Той осигурява участието на България в програмата и достъп до средства от Европейския фонд за регионално развитие. В нея в момента участват 8 държави членки на Европейския съюз и още шест са кандидати.

Оперативната програма “Югоизточна Европа” има за цел да подобри процеса на териториална, икономическа и социална интеграция между страните участващи в програмата и да съдейства за сближаването, устойчивостта и конкурентноспособността чрез развитието на транснационални партньорства. Програмата предоставя възможност и за задълбочаване на връзките със съседните на ЕС страни.

Третата програма, предложена от Министерският съвет е Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013 г.

За Национален партниращ орган по Програмата е определена Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” при Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Програмата е финансирана по Цел „ Европейско териториално сътрудничество”  от  Европейския   фонд  за  регионално развитие, публични средства от държавните бюджети на двете държави и собствено съфинансиране от бенефициентите.

Ратифицирането със закон на Меморандума за разбирателство ще осигури пълноправното участие на България в Програмата, като определи правомощията на органите, отговорни за ефективното управление и изпълнение на Програмата в съответствие с поетите ангажименти от Република България пред Европейската комисия. Изпълнението на Програмата ще даде възможност за сближаване на хората, общностите и икономиките в румънско-българския граничен регион, като се използват устойчиво неговите човешки, природни и екологични ресурси и предимства

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *