post

България е на последно място по индекс на глобална конкурентоспособност, с най-малко патенти в страната и чужбина на милион жители сред 27-те страни от ЕС. Сравнително ниската вътрешна патентна активност е отражение на по-слабото технологично развитие, което пък е една от основните причини за по-слабата патентна активност в чужбина. Това се казва в „Анализ на възможностите и тенденциите за технологично развитие на българските предприятия”, изготвен от Българска стопанска камара (БСК).

Анализът се изготвя в рамките на проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, в партньорство с КНСБ и КТ „Подкрепа”, по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Според експертите страната ни е с най-ниски възможности за творчество и иновации, като финансиране и търсене на научни решения, а българската икономика е сред най-слабо обновяващите се икономики. Наред с това ние сме и на на последно място в ЕС и на 96-та позиция в класацията на Световния икономически форум  по индекс на иновации, а сред страните от Централна и Източна Европа сме последни по индекс на технологично развитие, като сред 27-те членки на ЕС единствено Гърция остава след нас.

В момента промишлеността е ориентирана предимно към секторите на природните ресурси и евтината работна ръка, а България изнася предимно по-малко усъвършенствани продукти, в сравнение със средното за света, се казва още в анализа.

В резултат на направения анализ, експертният екип на БСК препоръчва до края на 2010 г. да бъде разработена национална стратегия за развитие на България до 2020 г. Сред мерките които трябва да се вземат още са повече средства за иновации и стимули за увеличаване на средствата от частния сектор за финансирането на иновационните практики.

От БСК настояват още за:
– актуализация на Иновационната стратегия на България
–  стимулиране функционирането на Националната иновационна система и създаването на работещ Национален координационен орган
– усъвършенстване на законодателството в областта на науката, технологиите и иновациите, развитието на националната инфраструктура за изследвания и иновации
– увеличение иновационния компонент в европейските оперативни програми, особено в приоритетните направления, определени от стратегията за технологичните ниши
– подобрения и промени в средното, професионалното и висшето образование , създаване и развиване на съществуващите инженерни центрове за подкрепа на научните изследвания и иновациите за бизнеса

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *