На вчерашното си редовно заседание Правителството взе решение да разшири обхвата на допустимите разходи по Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР), съобщават от пресцентъра.

Така като такива се определят и непредвидените разходи за строителни и монтажни работи в размер до 10% от стойността на договора за строителство, при условие, че са уговорени между страните.

С  приетите от Министерския съвет изменения и допълнения на Постановлението за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по ОПРР се създават нови разпоредби, определящи за допустими по ОПРР разходите, свързани с придобиване на ограничени вещни права, както и разходите за покупка и изграждане на съоръжения и оборудване, които е необходимо да бъдат инсталирани за постоянно ползване при изпълнението на проекта.

Измененията предвиждат включване като допустими по ОПРР на разходите за услуги за разработването на устройствени схеми и планове, както и разходите, свързани с реализацията на дребномащабни инфраструктурни мерки за предотвратяване на наводнения и свлачища.

С оглед включване на всички елементи на подземната техническа инфраструктура по отношение на изграждането/рехабилитацията/реконструирането на зони за обществен отдих, са добавени и разходи, свързани с изграждане/реконструиране на свързаните с обектите на интервенция ВиК мрежи, както и изместване на елементите на техническа инфраструктура във връзка с рехабилитацията/реконструирането/изграждането на зони за обществен отдих, улични мрежи, пешеходни и велоалеи и др.

С проекта на постановление като допустими по ОПРР се включват и разходите за изграждане, реконструкция, ремонт на телекомуникационна инфраструктура и инфраструктура за широколентов достъп до интернет по съвременни технологии в отдалечени и слаборазвити райони.

По отношение на специфични случаи за допустимост на разходите в областта на жилищната политика е конкретизиран обхватът на разходи за ремонт и възстановяване на съществуващата конструкция на жилищни сгради.

В съответствие с изискванията на Наредбата за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, са предвидени като допустими и разходи за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания до и в общите части на сградата.

Предвидено е изменение на постановлението, което цели ясно дефиниране на текстовете, касаещи проекти, генериращи приходи, и изключване на текстовете, касаещи „лихви върху предоставени аванси по сключени договори”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *