post

Банките задължително трябва да уведомяват клиентите при промяна в лихвите както по кредитите им, така и по депозитите им. Това предложение за изменение на Закона за кредитните институции (ЗКИ) одобри днес на първо четене Парламентът, съобщи БТА.

Проектът, приет от Министерски съвет преди 3 месеца, предвижда банките да посочват и как ще се промени размерът на погасителните вноски на кредитополучателите.

Клиентите ще трябва да бъдат уведомявани не само, ако лихвата им се увеличи, но и ако има каквото и да е нарастване на общите разходи по кредита им. Това ще става по предварително уговорен между двете страни начин.

Целта на предложенията за нови текстове в закона е да се синхронизира законодателството у нас с европейските директиви и така да се подобри защитата на потребителите на финансови услуги.

Законопроектът предвижда и създаването на надзорни колегии, чиято основна задача е да осигурят подходяща организация за обмен на информация и координация по надзор над банките и действия при възникване на извънредни ситуации. Колегиите ще съдействат и за ефективното разпределение на правомощията между компетентните органи. Така ще бъде предотвратено дублирането на надзорни изисквания и ще се осигури по-добро взаимодействие между тях.

Като надзорен орган БНБ ще трябва и да отчита потенциалното въздействие на своите решения върху финансовата стабилност на другите държави от ЕС, в които съответните банки осъществяват дейност. Проектът дава и правна основа на участието на БНБ в Комитета на европейските банкови надзорни органи и спазването на неговите насоки в местната банкова система.

Предвижда се промените да влязат в сила от 31 декември тази година, а държавите от ЕС следва да изготвят съответните актове за въвеждане на директивите в националните законодателства до 31 октомври.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *