post

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма стартира процедура за обществено обсъждане на проектозакона за енергията от възобновяеми източници.

Според нови тектове в проекта освен за електропроизводство, енергията от ВЕИ вече ще може да се използва и за отопление, охлаждане и транспорт.

Измененията имат за цел да осигурят изпълнението на ангажимента на България до 2020 г. да постигне 16% дял на ВЕИ в брутното крайно потребление и транспонират в нормативната уредба изискванията на Директивата на Европейския парламент от 23 април 2009 г.

С проектозакона се въвеждат подходящи политики и мерки за насърчаване производството на енергия от възобновяеми източници, за подобряване на енергийната ефективност и за въвеждане на енергоефективни технологии. Важно място в проекта заема уреждането на материята за използване на биомасата и търсене на нови ресурси. Въведени са критерии за устойчивост на биогоривата и другите течни горива от биомаса, чиято цел е да не бъде допуснато евентуално вредно въздействие върху околната среда от използването им.

Промените целят и повишаване на прозрачността на административните процедури в областта на ВЕИ, подобряване на бизнес климата в страната и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

Заинтересованите страни могат да подават писмените си становища и предложения по проекта в срок от 14 дни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *