post

С промените в Закона за устройството на територията /ЗУТ/ се предлага големите строителни обекти от първа, втора и трета категория да не се проверяват от общинската администрация, каза за БТА началникът на Дирекцията за национален строителен контрол Милка Гечева.

За тези строежи се предлага цялото производство – от извършването на първична проверка /съставяне на констативни актове и актове за нарушения/, до издаване на заповедите за спиране, забрана ползване или премахване на строеж, да се провежда от началника на ДНСК. Той ще упражнява и контрола по
изпълнението на административните актове.

Предлага се служителите от общинската администрация да извършват същите тези дейности за строежите от четвърта, пета и шеста категория. Така след промените на ЗУТ общинската администрация ще се разтовари от задълженията си да контролира строежите от първа, втора и трета категория. В момента общините са задължени да проверяват строежи от първа до шеста категория.

С промените в ЗУТ се предвижда запазване на правомощията на кметовете да издават заповеди за спиране на строежи с нарушения от четвърта, пета и шеста категория. Допълнително им се предоставя правото да издават заповеди за забрана ползване на строежи, които се ползват без да са въведени в експлоатация по законоустановения ред, както и заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория, уточни Гечева.

Това означава, че като извършвани проверки на строежи работата на общинските администрации значително ще намалее и по думите на началника на ДНСК те не би следвало да се затруднят по отношение на недостиг на служители и финансиране.

Промените в закона се очаква да бъдат предложени за обсъждане в Министерския съвет до края на тази година.

В предложенията за промени в ЗУТ се предвижда значително завишаване на някои от ниските според сегашния ЗУТ глоби и имуществени санкции за участниците в строителството и за длъжностните лица за контрол на строителството в общинските администрации.

Гечева съобщи, че се предвижда да се предоставят допълнителни правомощия на кметовете да налагат глоби и имуществени санкции за строежи от четвърта, пета и шеста категория. Според сегашния закон те нямат право да налагат глоби и имуществени санкции за незаконни строежи и за строежи, които се ползват незаконосъобразно. Санкциите, които ще могат да налагат кметовете на общини за нарушения на ЗУТ ще варират от 1000 до 50 000 лева.

Предвижда се въвеждане на глоби за главните архитекти, допуснали незаконно строителство, издаване на виза за проектиране в нарушение на предвижданията на действащия подробен устройствен план и в нарушение на ЗУТ в размер от 1000 до 5000 лева. Размерът на глобите за недобросъвестни служители на общинската администрация също са от 1000 до 5000 лева, поради което не е предвидено тяхното завишаване. При системни нарушения, извършени от главния архитект на общината, констатирани от ДНСК, министърът на регионалното развитие и благоустройството може да му отнеме правото да заема тази длъжност за срок от две години.

Не се предвижда да се променя размерът на санкцията за лицензираните консултанти, които са допуснали нарушение при изготвянето на оценка за съответствие на инвестиционния проект, защото тя и сега според закона е голяма – започва от 30 000 и достига до 150 000 лева. Други високи санкции, които вероятно няма да се променят, са тези за неизпълнение на заповед за спиране на строеж, които сега са в порядъка до 100 000 лева, каза Гечева.

Евентуално в новия Закон за устройството на територията, върху който ще се работи през 2011 г., се очаква да бъде обсъдено предложението на ДНСК за промяна на лицензионния режим за консултантите в регистрационен.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *