post

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за общинската собственост, облекчаващи процедурите по принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за общински нужди. Целта е в максимална степен да се осигури приоритетното и своевременно изграждане на общински обекти – публична общинска собственост от първостепенно значение за общините. Като основание за започване на процедурата се предлага да бъде одобрен подробен устройствен план, за който общинският съвет е допуснал предварително изпълнение.

Общината ще може да влезе във владение на имоти или на части от тях, както на незастроени земеделски земи, така и на гори и земи от горския фонд, и да започне строителството преди влизане в сила на заповедта за отчуждаване. Това става при условие, че е издадено разрешение за строеж на обекта и определеното в заповедта за отчуждаване обезщетение е преведено по сметка на правоимащите.

Ако в определения в закона срок дължимото обезщетение не бъде преведено по сметка на правоимащите, заповедта за отчуждаване се обезсилва. Предлагат се и разпоредби, регламентиращи сроковете и условията, в които собственици на отчуждени имоти могат да предявят исканията си за отмяна на отчуждаването.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *