post

На 31 декември 2010 г. изтича срокът, в който кметовете на общини са задължени да изпращат обобщени справки за регистрираните етажни собствености на територията на техните общини, припомнят от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Справките трябва да съдържат информация както за броя на регистрираните етажни собствености, така и за процентното им съотношение към общия брой сгради в режим на етажна собственост на територията на съответната община.

Тази информация е необходима за изготвянето на детайлен анализ по отношение  прилагането на закона, въз основа на който да бъде актуализирана нормативната база, както и успешното формулиране и изпълнение на държавната жилищна политика.

Също на 31 декември 2010 г. изтича и срокът за служебно свикване на общи събрания в тези етажни собствености, в които това законово задължение не е изпълнено от собствениците.

Съгласно ЗУЕС кметовете на общини са длъжни да изпратят справка до МРРБ в едномесечен срок, т.е. до 31 януари 2011 г.

Припомняме, че в началото на годината срокът за за регистрация на етажната собственост в общините беше удължен с половин година – до 30 юни. Промяната беше наложена от парламента, тъй като само незначителен процент от етажните собственици бяха записани в регистъра.

До последния ден на юни трябваше да са проведени общите събрания и да са попълнени книгите на собствениците. Ако това не е направено, кметът на общината или на района трябва да организира провеждането на общите събрания и избора на управителните органи. Този процес трябва да приключи до края на годината.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *