post

Изпълнителният директор на  Агенцията по енергийна ефктивност (АЕЕ) инж. Кольо Колев и регионалният мениджър на EVN Bulgaria г-н Йорг Золфелнер подписаха  „Доброволно споразумение за предоставяне на енергийни услуги и/или извършване на дейности и мерки за енергийна ефективност от търговците с енергия”.

Същото споразумение Агенцията сключи и миналата седмица с другото електроразпределително дружесто –
ЧЕЗ. И двете енергийни компании са задължени лица по Закона за енергийна ефективност /ЗЕЕ/. Идеята на документа е синхронизиране на действията, чрез които  двете страни да съдействат за намаляване на крайното потребление на енергия.

Според Първия национален план за действие по енергийна ефективност 2008-2016 България има за цел за постигане на енергийни спестявания в размер на 9% за целия период. Страната ни трябва да осигури годишно спестяване на горива и енергии на обща стойност 7 291 GWh.  За да изпълним тази цел до 2016, страната ни има ангажимент да доказва изпълнението на 1% енергийни спестявания годишно, което представлява 810 GWh/год.

Задължените лица по ЗЕЕ могат да допринесат за постигането на тези цели като прилагат енергоспестяващи мерки и постигат своите индивидуални цели за енергийни спестявания. АЕЕ ще предоставя методическа помощ за оценка на потенциала и икономическата ефективност на мерките, предлагани от търговеца, както и обучение за определяне на индивидуалните индикативни цели за спестяване на енергия.

Предстои създаване на съвместна работна група от експерти от двете страни, която да изготви прецизирани методики за отчитане на енергийните спестявания. Според нормативната уредба, търговците трябва да изпълняват 71 мерки. Сред тях са  изграждане на изолации за сгради, подмяна на осветителни тела, саниране на топлоснабдителни инсталации и др. Част от мерките са насочени и към по-ниско потребление на енергия от самата компания. Конкретните мерки ще бъдат измервани според бъдещите методики и АЕЕ ще издава удостоверение за енергийните спестявания.

Доброволното споразумение между АЕЕ и „ЕВН България Електроснабдяване” АД и „ЕВН България Топлофикация ” ЕАД ще действа до 31.12.2016, когато трябва да бъдат изпълнени индивидуалните цели за енергийни спестявания при крайното потребление от търговците на енергия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *