post

Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще съфинансира с 10% българските партньори в одобрените за финансиране проекти в четвъртата покана за проектни предложения по програма INTERREG IVC, съобщават от ведомството. Така партньорите следва да предвидят 5 % собствен принос с публични средства.

” INTERREG IVC” е програма за развитие на сътрудничеството между регионалните и местните власти и други публично-правни организации на територията на ЕС, Норвегия и Швейцария.

Целта й е чрез междурегионално сътрудничество да се подобри ефективността на политиките и инструментите за регионално развитие, което да допринесе за повишаване на икономическото развитие и конкурентоспособността.

След подписването на Споразумението за партньорство между проектните партньори и на договора за финансиране между Съвместния технически секретариат на програмата и Водещия партньор, ще бъде сключен договор за предоставяне на средства за национално съфинансиране между министъра на регионалното развитие и благоустройството или упълномощено от него лице и българския партньор по проекта.

Четвъртата покана за проектни предложения по програма INTERREG IVC беше отворена на 1 декември 2010 г. и е с краен срок за кандидатстване 1 април 2011 г. Комитетът за наблюдение на програмата ще одобри проектите в края на 2011 г., а договорите за финансиране ще бъдат сключени в началото на 2012 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *