post

Пловдив, Русе и Плевен ще бъдат домакин на първите от серия семинари „Управление на енергийната ефективност” , които стартират тази седмица. Информационната кампания се организира от Агенцията по енергийна ефективност ( АЕЕ) и ще обхване шестте района за планиране, като целта е повече хора да се запознаят с политиките за намаляване на енергийното потребление, изпълнението на  националните цели за енергийна ефективност и задълженията на страната като член на ЕС.

Според определената от България цел за постигане на енергийни спестявания , от 2008 до 2016 страната ни трябва да реализира икономии не по-малко от 9 % от крайното енергийно потребление за 9 години. Това означавада се осигури годишно спестяване на горива и енергии на обща стойност 7 291 GWh.

За да изпълним тази цел до 2016, страната ни има ангажимент да доказва изпълнението на 1% енергийни спестявания годишно, което представлява 810 GWh/год. Изпълнението на тези цели са разпределени като индивидуални цели на задължените по ЗЕЕ лица – търговци на енергия, собственици на сгради с разгърната застроена площ 1 000 кв. м. и на собственици на промишлени системи с годишно потребление пад 3 000 MWh/год.

На семинара в Пловдив, експерти от АЕЕ ще представят индивидуалните цели за енергийни спестявания на задължените лица в Южен централен район за планиране, управлението на енергийната ефективност в сгради и промишлени системи, контролните функции на АЕЕ при обследвания за енергийна ефективност в публичния сектор и в индустрията, както и финансови инструменти, като ЕСКО договори  и др.
Очаква се да присъстват представители на областните и общинските администрация, бизнеса, неправителствения сектор от Южен централен район за планиране.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *