post

Инвестициите в инфраструктура, управлявани от правителството и финансирани основно чрез европейските фондове ще бъдат сред основните двигатели на растежа през настоящата година, прогнозират икономистите на УниКредит в последния секторен анализ за развитието на икономиката на страната.

Измежду най-приоритетните проекти са тези за важни магистрали и пътища, както и подземния градски транспорт в столицата. Други като водните проекти и такива по управление на отпадъците също вероятно ще доведат до по-голяма активност.

Сред браншовете, които ще отбележат най-висок ръст през тази година, са производството на хартия и хартиени продукти, химични и фармацевтични продукти, основни метали и метални изделия, както и производството на машини и електронни продукти, смятат от финансовата институция.

Положителни са очакванията и за развитието на сектора на селското стопанство, което може да бъде подкрепено от благоприятни динамики в баланса на търсенето и предлагането в бъдеще.  Проблем за бранша е трудният достъп до външно финансиране, дължащ се на традиционно ниската привлекателността на сектора за финансовите институции. В допълнение фондовете на Европейския съюз са от голямо значение за фермерите и всяко забавяне в плащанията се отразява обикновено в по-ниска активност в сектора. Въпреки това, основите на сектора остават силни, като благоприятния климат и неизползваната земя представляват значителен потенциал в светлината на стабилния ръст в търсенето на земеделски продукти, се обобщава в анализа на УниКредит.

Измежду секторите със стабилна перспектива, производството на електричество е традиционно важно за правителството. Секторът остава нелиберализиран в достатъчна степен (правителството определя цените), без конкуренция между крайните доставчици, и с водеща роля на държавата в производството. В същото време, инвестициите в мрежата за пренос и доставка на електричество остават под необходимите нива, поради ниската норма на възвращаемост на компаниите управляващи мрежата.

Правителството изпълнява и субсидирана програма за стимулиране на производството на енергия от възобновяеми източници, базирана на поставените цели в рамките на европейския съюз, което вероятно ще доведе до по-нататъшно нарастване на цената за крайния потребител, прогнозират от там, се казва в анализа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *