post

За едно десетилетие делът на възобновяемата енергия в ЕС се е удвоил – от 5 на сто от общото брутно вътрешно потребление на електроенергия (ОБВПЕ) през 1999 година до 9 процента през 2009 година, а делът на газа се е повишил от 22 процента на 24 процента, данни на Евростат.

Възобновяемата енергия обхваща хидро-, вятърната, геотермалната, слънчевата енергия и енергията от биомаса, уточнява статистическата служба.

За разглеждания период всички страни членки на ЕС са показали увеличение на дела на възобновяема енергия в енергоснабдяването си в доставките. Най-силен е растежът в Дания (от 8 % от ОБВПЕ през 1999 година до 17 % през 2009 година), Швеция (от 27 % на 34 %), Германия (от 2 на 8 процен%та), Португалия (от 13 на 19 %), Словакия (от 3 на 7 %), Австрия (от 23 на 27 %), Латвия (от 32 на 36 %), Испания (от 5 на 9 %), Словения (от 9 на 13 %) и Унгария (от 3 на 7 %).

В България делът на възобновяемата енергия се е повишил от 3,6 % през 1999 година до 6,2 на сто през 2009 година.

Употребата на ядрената енергия е останала почти непроменена през този период с дял от 14 %, докато при петрола е отчетен спад от 39 на 37 на сто, а при твърдите горива – от 18 на 16 на сто.

Петролът е останал основен източник на енергия в ЕС с дял от 37 % в ОБВПЕ. Над половината от енергоснабдяването се покрива от петрол и петролни продукти в Малта (100 % от ОБВПЕ), Кипър (96 %), Люксембург (63 %), Гърция (55 %), Ирландия (52 %) и Португалия (50 %). За България делът е 25 на сто.

Най-голям дял на газа се наблюдава в Холандия (43 %), Италия и Великобритания (по 38 %) и Унгария (36 %). За България – 12,3 процента.

Делът на твърдите горива е най-голям в Естония (58 процента), Полша (54 процента), Чехия (41 процента) и България (36 процента); на ядрената енергия – във Франция (40 процента), Литва (34 процента) и Швеция (29 процента), а на възобновяемата енергия – в Латвия (36 процента), Швеция (34 процента), Австрия (27 процента) и Финландия (23 процента).

Данните са публикувани от статистическата служба на ЕС във връзка със започващата днес Европейска седмица на устойчивата енергия, която популяризира енергийната ефективност и възобновяемата енергия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *