post

Според класификацията на Световния икономически форум, България е на 72-то място по конкурентоспособност в света, ако се отчетат базовите фактори за това – институции, инфраструктура, макроикономическа стабилност, здравеопазване и начално образование.

По качество на пътищата сме на 135 място , 96-то по качество на електрическата мрежа, 90-то място по качество на летищата.

Според ефективността на пазара на стоки и услуги страната ни се нарежда на 85-о място, а според гъвкавостта на пазара на труда – на 58-о място в света. Тези данни изнесе министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков по време на форум за напредъка на ОП „Конкурентноспособност”.

Изследването, което обхваща 139 държави поставя България на 124 място в света по организирана престъпност и 130 по прозрачност на държавните решения.

България попада в групата на страните със средно икономическо развитие. 50 на сто от конкурентоспособността се определя от развитието на висшето образование, ефективността на пазарите за стоки и услуги, гъвкавостта на пазара на труда, развитието на финансовите пазари, модерните информационни и комуникационни технологии и големината на вътрешния пазар. Значението на базовите фактори за конкурентоспособност като развитие на институции, инфраструктура, макроикономическа стабилност , здравеопазване и
начално образование остава значително – 40%.

Страната ни е на 114 място по функционирането на институциите , на 130 в прозрачността при вземане на държавни решения, на 125 място при ефективността на съдебната система за разрешаване на спорове, на 124 по наличие на организирана престъпност. Най-доброто в графата институции е 76  място за административната тежест, свързана с държавните регулации.

При макроикономическа стабилност постигаме най-доброто си класиране – 42 място, където особено се откроява ниската задлъжнялост на страната – 13 място . При здравеопазването и начално образование сме на 58 позиция, но на 76 по качество на началното образование. При висшето образование и професионално обучение- 67 място , 46  заради високият процент ученици, които продължават образование във висши училища, а добрият достъп до интернет в училищата ни отрежда 45 място .

България е на 82 място по функциониране на пазара на стоки и услуги . Най-притеснителни са позициите ни за публични разходи за подкрепа на земеделските производители – 137 място, както и за ефективност на анти монополното законодателство -114 място.

За подобряването на всеки от тези фактори има определена оперативна програма, изтъкна в изказването си Трайков. По неговите думи ефективното използване на тези ресурси е от решаващо значение за повишаване на конкурентоспособността като цяло.
Най-добрият ни шанс за изпреварващо икономическо развитие спрямо западните държави е да концентрираме усилията си в сектори, които създават висока добавена стойност, отбеляза още министър Трайков. Информационните технологии, аутсорсинга, чистите технологии и биотехнологиите, както и индустриите, свързани със здравето, имат потенциала да утвърдят България като лидер в иновациите през следващите десет години, заключи той.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *