post

Бургас има реални шансове да стане вторият в страната град, след столицата, с приет Общ устройствен план /ОУП/. Окончателният проект на плана е готов, приключва и процедурата по неговото съгласуване.  Той е изготвен от Гражданско обединение “Гео Щрих”.

Основните цели, които си поставя екипът, са да изведе транзитния трафик от града, да осигури открит достъп на жителите му до морето и езерата, а промишлеността да отстъпи на запад. Така ще бъде разтоварен трафикът в централните му части и в жилищните райони, ще се намали замърсяването на въздуха, ще се подобрят условията за живот. Алтернативнитте обходи на града ще осигурят и подходяща урбанизация на територията, ще бъдат изграждени нови пътища, нови улици и велоалеи. Новата транспортна схема е изцяло съобразена с проекта за интегриран градски транспорт.

В ОУП е предвидено максимално използване на туристическия потенциал на Бургас, включително и чрез развитие на културния туризъм. Той дава възможности за развитие на града в нова посока – като туристически и културен център. Обследвани са нови културни маршрути, обвързани с елементите на зелената система, природните забележителности и биоразнообразието.

Екип на “Гео Щрих”, със съдействието на Националния институт за недвижимо и културно наследство /НИНКН/ и на експерти археолози, е събрал архивни данни и сведения за археологическите паметници в района на града. След препоръки от НИНКН схемата е допълнена и коригирана и до дни ще бъде внесена за окончателно съгласуване от Министъра на културата. Културното наследство на Бургас ще бъде включено в туристическите маршрути по земя и вода.

Традиционните пешеходни зони и музеите се обвързват чрез допълнителни връзки по суша и море с отдалечени паметници на о-в Св.Анастасия, кв. Сарафово и в.з.Минерални бани. Планът предвижда пълното опазване и експониране на културните и историческите паметници.

В края на 2010 г. бе изготвена и одобрена екологичната оценка на ОУП. Според експертния съвет на Регионалната инспекция по околна среда и води прилагането на плана ще бъде в съгласие с всички екологични норми за здравето на хората, няма да има отрицателно въздействие върху защитените зони по Натура 2000 и ще отговаря на всички европейски екологични изисквания.

Изработването на Общ устройствен план е изготвен под ръководството на главния архитект Веселина Илиева само за две години. Време, през което е извършено и мащабно проучване на общественото мнение, задълбочено са разглеждани препоръките на експерти, организации и ведомства.

Очаква се общинският съвет да одобри ОУП.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *