post

Правителството одобри вчера проектите на меморандуми за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014 между България и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия и на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 между България и Норвегия. Двата механизма се прилагат с цел намаляване на икономическите и социалните различия в ЕИП.

В рамките на Финансовия механизъм за ЕИП ще се подкрепят проекти в интегрираното управление на морските и вътрешни води, биоразнообразие и екосистеми, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, неправителствени организации, деца и младежи в риск, инициативи в областта на публичното здраве, консервация и възобновяване на културното и природно наследство, ще се отпускат стипендии.

Договорената сума за България е 78,6 млн. евро.

По Норвежкия финансов механизъм ще се финансират проекти, свързани с иновации за зелена индустрия, насърчаване на достойни условия на труд и на тристранния диалог, изграждане на капацитет и институционално сътрудничество с норвежки публични институции, инициативи за обществено здраве, домашно насилие, взаимодействие в рамките на Шенген и противодействие на трансграничната и организирана престъпност, изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт, корективни услуги.

Договорената сума за България е 48 млн. евро.

С проекти по двата механизми могат да кандидатстват всички публични, частни или неправителствени организации, които са регистрирани като юридически лица в България, както и международни организации.

Очаква се разработването на програми от страна на определените програмни оператори до края на 2011 г. и обявяването на покани за набиране на проектни предложения през 2012 г.

Крайният срок за обявяване на проектите е 30 април 2014 г., а крайният срок за изпълнението им – 30 април 2016 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *