post

– Г-жо Николова, каква е равносметката по изпълнението на оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР)?

– Програмата върви в посока много добро изпълнение и постигане на целите. Можем да се похвалим, че сме обявили 96% от целия й ресурс, който е малко над 3 млрд. лева. Оттук нататък ни предстои основно да пработим по изпълнението на програмата.

Вече са сключени 703 договора по ОПРР, което е 65% от бюджета й. Към края на годината ще подпишем още договори, с които общият им брой ще достигне 751 или 72% от бюджета на програмата. Разплатен е общ ресурс от 574 млн. лв., което е 18% от бюджета на ОПРР и 28% от размера на сключените договори.

Преди дни се проведе заседание на Комитета за наблюдение на програмата, на което отчетохме, че имаме добър темп на изпълнение на ОПРР. Разбира се, винаги може да се желае повече и целта ни през следващата година ще бъде да ускорим максимално усвояването на средствата.

– Кога реално ще стартира схемата по ОПРР за обновяване на многофамилни жилищни сгради?

– До края на месец януари дирекция „Жилищна политика” към МРРБ трябва да изготви методология и концепция за начина, по който ще бъдат изразходвани грантовите средства в размер на 50 милиона лева. Въз основа на методологията ще сключим договори с конкретния бенефициент, който ще започне реализацията на схемата.

В момента върви много сериозна подготвителна работа в рамките на дирекцията, за да може максимално бързо да се изберат т. нар. „проектни мениджъри”, които ще подпомагат процеса. Те ще съветват сдруженията на собствениците, когато трябва да вземат най-трудното решение за кандидатстване по схемата и осигуряването на 50% собствен принос по проекта.

Работи се и по подготовката на процедурите, които са свързани с изпълнението на строително-монтажните работи, с енергийните и конструктивните обследвания на сградите, участващи в схемата. Стараем се максимално да облекчим работата на собствениците, за да нямат сериозна ангажираност по отношение на документалната обезпеченост.

Смятам, че в средата на следващата година ще можем да започнем отпускането на безвъзмездната помощ на собствениците и реализацията на проектите ще започне.

– Какви други по-важни схеми предстои да бъдат отворени по програмата следващата година?

– Тази година приключихме с обявяването на целия бюджетен ресурс по оперативната програма. Следващата година ще отворим една единствена схема, която е под условие, защото в момента не разполагаме с достатъчен финансов ресурс. Тя ще бъде свързана с изпълнението на мерки за осъществяване на зелена и достъпна градска среда. Реално  това ще бъде надграждане на съществуващи такива схеми, които реализираме с 36-те големи града на страната.

– Имате ли наблюдения как се справят общините с изготвянето на интегрираните планове, които се финансират по ОПРР?

– Голяма част от общините все още са на етап избор на изпълнители. Някои от кметствата вече са след обявяването на обществени поръчки за избор на такива. Други са на етап предварителен контрол в рамките на управляващия орган.

Надявам се, че в началото на следващата година в кратки срокове общините ще успеят да обявят всички обществени поръчки за изготвянето на интегрираните планове, за да можем да вървим в посока на изпълнението и реализацията им. Тези документи ще бъдат в основата на планирането за следващия програмен период и за релокацията на европейските средства към България.

– Предстои изготвянето на Национална концепция за пространствено развитие. Тя също ли ще се финансира по програмата?

– Да, в момента се подготвя документацията за обявяването на обществената поръчка за изготвянето на концепцията. МРРБ се стреми да я реализира в най-кратки срокове, като най-вероятно това ще стане до края на следващата година.

Концепцията ще даде основата, върху която ще стъпваме при планирането на регионите и при обосноваването за проекти за следващия програмен период след 2013 година. Въз основа на документа ще бъде изготвен и социално-икономически анализ за следващия програмен период на оперативната програма.

– Как оценявате интереса към схемите за финансиране на проекти за развитие на  туристически атракции?

– Интересът е огромен. Досега са обявени две схеми за туристичеси атракции. Едната е в процес на реализация и по нея са сключени 15 договора. По втората фаза са одобрени 46 проектни предложения на общини. Миналата седмица сключихме договори с 29 от тях, предстои в началото на следващата година да го направим и с останалите. Остава да бъдат официално договорени 62 млн. лв., защото те вече са одобрени от управляващия орган. За момента има реализиран спестен ресурс по първа и втора фаза, но тепърва ще преценим как да го използваме.

– Бихте ли споделили някои от по-интересните туристически обекти, които ще се развиват?

– Всички най-значими туристически обекти в България ще бъдат облагородени и модернизирани по ОПРР. Сред тях са Перперикон, Мадарският конник, островът Света Анастасия в Бургас, крепостта Баба Вида, археологически обекти в старата част на Созопол и в стария град на Несебър. Един от значимите проекти е Централната минерална баня в София, която се финансира по схемата.

В България има много обекти, които наистина се нуждаят от добро представяне, за да привлекат туристически поток. Освен самата туристическа атракция, ние финансираме и допълващите дейности, които са обвързани с достъпа до обекта, за да могат туристите да го посетят

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *