post

Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР) публикува проект на Изисквания за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  ”Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”.

Основната цел на схемата е развитието на устойчиви и интегрирани системи за градски транспорт в петте големи града на България (Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора и Плевен), допринасящи за подобряване на жизнените и екологични условия.

Сред целите на проекта е създаване на по-ефективен и бърз масов градски обществен транспорт, изграждане на по-достъпна вторична инфраструктура на обществените транспортни мрежи и въвеждане на природосъобразни видове градски транспорт. С изпълнението му ще се повиши привлекателността и степента на използване на масовия градски обществен транспорт, ще се подобри на функционалността на града в рамките на общината и ще се подобри мобилността на населението, ще намалеят задръстванията и ще се осигури социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение.

Конкретни бенефициенти по настоящата схема са общините, на територията на които се намират петте големи града на България: Варна, Пловдив, Русе, Стара Загора и Плевен.

Предложеният проект трябва да допринася за устойчивото и интегрирано развитие в агломерационните ареали, ще подобри качеството на живот, жизнената и работна среда, както и привлекателността на региона.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 104 127 475,00 евро (203 655 639,43 лева).

Най- много средства ще получи община Варна – 46 527 475,00 евро. Община Пловдив ще вземе 21 200 000,00 евро, община Русе – 13 300 000 евро, община Стара Загора – 12 600 000 евро, а община Плевен – 10 500 000 евро.

Заинтересованите лица могат да отправят своите коментари по публикувания проект на Изисквания за кандидатстване в срок до 20 октомври 2011 г. на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *