post

Министерство на икономиката и енергетиката започва обществените консултации по Наредбата за набирането и предоставянето на информацията чрез националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от ВЕИ в България, съобщиха от ведомството.

Документът урежда съдържанието и структурата на данните, свързани с енергията от възобновяеми източници, включително на биогорива и енергията от възобновяеми източници в транспорта. Регламентирани са и редът за актуализирането и поддържането на националната информационна система.

Агенцията за устойчиво енергийно развитие, която ще бъде правоприемник на Агенцията за енергийна ефективност, ще бъде отговорна за събирането, обработването, систематизирането, съхраняването и използването на предоставената информация.

Съдържанието и структурата на данните, свързани с енергията от възобновяеми източници, включително на биогорива и енергията от възобновяеми източници в транспорта, също са предвидени в доклада. Той ще осигури публичен достъп до системата, позовавайки се на мерките за стимулиране на производството на зелена енергия.

Наредбата регламентира също и методите за събиране на информация, както и сроковете за подаването й от съответните задължени лица.

Съдържанието е достъпно и на портала за обществени консултации www.strategy.bg. Предложения по текстовете на наредбата може да изпращате в 14-дневен срок на следните имейл адреси: tz.mihailova@mee.government.bg и a.dimitrova@mee.government.bg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *