post

Правителството одобри проект на промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и го предлага за приемане от Народното събрание. Предложените промени усъвършенстват данъчното законодателство и са насочени главно към премахване на неясноти при прилагането на закона, попълване на съществуващи пропуски, актуализиране на терминологията и улесняване на данъчно задължените по същия закон лица, съобщиха от пресслужбата на Кабонета след вчерашното извънредно заседания,на което беше приет и Бюджет 2012 г.

С промените се слага край на огромната бумащина, с която фирмите и самоосигуряващите се лица-наематели на помещения в жилищните сгради в режим на етажна собственост бяха затрупани всеки месец. Съгласно действащото законодателство тези доходи са облагаеми, но сегашният режим на облагане създава значителни пречки за наемателите и наемодателите. Досега наемателите бяха задължени да издават служебни бележки и сметки за изплатени суми на всички собственици, получатели на дохода, съобразно припадащата им се част от идеалните части в сградата, а собствениците, получатели на дохода, бяха длъжни да го декларират в годишните си данъчни декларации.

С проекта се предлага да се въведе облагане с окончателен данък при платеца на дохода (наемателя), с което значително ще се облекчи режимът на деклариране и внасяне на данъка за този вид доходи. Според досегашната процедура наемателите всеки месец трябваше да издават в два екземпляра служебни бележки и сметки за изплатените по договорите за наем суми на всеки собственик в блока. Записаните суми бяха съобразени с размера на идеалните части, които всяко домакинство притежава в сградата. Собствениците пък бяха длъжни да декларират тези доходи в годишните си данъчни декларации, което затрудняваше изключително много наемателите и наемодателите.

Според новата уредба, която ще бъде предложена за гласуване в Народното събрание, наемателите сами ще си удържат данъка и ще го внасят в бюджета еднократно в края на годината. Внесеният данък ще бъде отразяван в годишната данъчна декларация на наемателите, подавана в началото на следващата календарна година.

Предлага се облекчаване на механизма за определяне на годишния данък чрез въвеждане на правилото данъчното задължение да се закръглява към всеки кръгъл лев, винаги в полза на данъкоплатеца. Целта е да се намалят разходите на данъкоплатците и приходната администрация за обслужване на минимални суми за внасяне или възстановяване.

Проектът въвежда задължително деклариране на доходи от разпореждане с финансови инструменти, които са необлагаеми, в годишен размер над 5000 лева. Това е мярка, насочена към ограничаване на злоупотребите със сделки с финансови инструменти с цел отклонение от данъчно облагане чрез неоснователното използване на този вид необлагаеми доходи като аргумент за доказване на имуществено състояние, се казва в прессъобщението.

Предлага се също така отстъпката в размер на 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация при по-ранно деклариране (до 10 февруари на следващата година) или при подаване на декларацията по електронен път и внасяне на данъка в съответния срок да се ползва само ако авансовият данък е внесен от лицата в срок. По този начин ще се премахне несъвършенството на закона, което предоставя възможност лицата да се ползват от права, въпреки противоправното си поведение, свързано с ненавременното внасяне на дължимия авансов данък.

За субсидиите, които се полагат на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително за извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, които е трябвало да бъдат получени през 2009 г. (или предходни години), но не по вина на лицата са получени през 2011 г. или следващи години, се създава аналогично данъчно третиране, идентично на действащото за 2010 г. Това означава, че тези субсидии ще се считат за необлагаем доход.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *