post

Министерският съвет одобри Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, с който се въвеждат основни реформи, насочени към децентрализация и оптимизиране на разрешителни и съгласувателни режими. Целта е да се установи конкурентна среда и да се намали бюрокрацията, времето и цената на услугите за бизнеса.

Според промените се децентрализира процедурата по Оценката за въздействие на околната среда (ОВОС) към съответните регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ). В министерството остават единствено процедури, засягащи територията на повече от една регионална инспекция.

Измененията в Закона за опазване на околната среда предвиждат отмяна на съществуващия разрешителен режим към министъра на околната среда и водите по чл. 104 от Закона за опазване на околната среда (по директива «Севезо 2») за предприятия с нисък рисков потенциал и въвеждане на уведомителен режим към РИОСВ и оптимизация на броя на органите, които съгласуват и извършват контрол по издадените от министъра на околната среда и водите разрешителни на тези предприятия.

Въвеждат се промени в мерките за прилагането на доброволните схеми – EMAS и екомаркировката на ЕС съгласно ревизираните регламенти и се подобрява контролът върху употребата на логото на EMAS и на екомаркировката на ЕС и налагането на санкции в случай на неправомерната им употреба.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *