post

Правителството утвърди план-сметката за 2012 г. на Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съобщиха от пресцентъра на МС.

В нея са заложени 2 494 000 лв. за обслужване на приватизационния процес и следприватизационния контрол. Средствата са за заплащане на посредници по приватизационните сделки, за консултантски услуги, за изготвяне на приватизационни оценки, правни анализи, информационни меморандуми на дружествата, които подлежат на приватизация, за осъществяване на дейности по следприватизационния контрол, за събиране на вземания по присъдени обезщетения, глоби, санкции и неустойки в резултат на дела, водени от Агенцията.

Обезпечаването на процеса на приватизация и следприватизационен контрол на търговските дружества с държавно участие в капитала и на обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала ще осигури постъпления от приватизация за 2012 г. в размер на над 124 млн. лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *