post

Управляващият орган на ОП “Регионално развитие” отправя покана към неправителствените организации, желаещи да участват в дейността по изготвяне на оперативна програма за регионално развитие, да представят заявление за участие в избора на представители на неправителствения сектор в работната група, съобщиха от ведомството.

За водещо ведомство за разработването на оперативна програма за следващия програмен период беше определено Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

НПО, които могат да подават заявление за участие в избора са следните групи:
– социални организации;
– екологични организации;
– организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
– организации, работещи в сферата на политиките за регионално развитие;
– организации, работещи в сферата на политиките за икономическо развитие

Определените към момента тематични цели, по които ще се финансират мерки по оперативната програма за регионално развитие са:
– подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори;
– насърчаване на адаптацията към изменението на климата и превенцията и управлението на риска;
– опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност;
– насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури;
– насърчаване на социалното включване и борба с бедността;
– инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот.

Критериите, на които трябва да отговарят неправителствените организации, са посочени в Механизма за избор на неправителствените организации, чиито представители да участват в състава на работните групи за разработване на Договора за партньорство и програмите на Република България за програмен период 2014-2020 г.

Писмените заявления се представят по образец (приложен), в срок до 12 юни 2012 г. на адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, на вниманието на главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *