post

Министерство на регионалното развитие и благоустройството одобри проектните предложения на общините Пловдив, Стара Загора и Плевен по схема „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”.

Схемата беше публикувана на 15.11.2011 г, като до крайния срок бяха подадени четири проектни предложения от общините Пловдив, Варна, Стара Загора и Плевен.

Единствено за проектното предложение на Община Варна предстои да се вземе окончателно решение след представяне на официално становище на JASPERS (Completion Note) за голям проект.

Проектното предложение на община Русе беше подадено в рамките на определения за общината срок 15.05.2012 г. и понастоящем е в процес на оценка.

Проектите са насочени към развитие на устойчиви системи за интегриран градски транспорт в градовете като включват дейности по разработване на планове за управление на трафика и внедряване на автоматизирани системи за управление и контрол, обновяване на транспортната инфраструктура и подобряване на достъпността, насърчаване използването на алтернативни форми на транспорт (велосипеди).

Общият размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 86 502 067, 38 лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *