post

Пазарът на рентабилни енергийно-ефективни услуги (ЕЕУ) в Европа има огромен потенциал. Това показаха резултатите от 3-годишния проект ChangeBest, финансиран по програма Интелигентна енергия – Европа на ЕС, съобщи ProjectMedia. Високата енергийна интензивност на България (най-висока в ЕС) също обуславя големите перспективи на сектора в страната ни.

Според различни изследвания и оценки, извършени в рамките на проекта, се очаква, че европейския пазар на тези услуги ще нараства годишно с по няколко милиарда евро до 2020 г. Това нарастване, обаче, може да се ускори чрез уреждане и подобряване на съществуващата законова рамка, като например правила за публичните търгове, задължения или фондовете за енергийна ефективност, ефективен мониторинг и верификация, повишаване на доверието между участниците в пазара.

Проектът имаше за цел да подкрепи разработването на нови енергийно-ефективни услугикато помогне на новосъздадени и съществуващи енергийни компании и ЕСКО, малки и големи, да превърнат идеите си в успешни бизнес начинания. Помощта включваше напътствия, съвети и обмен на информация по време на национални и европейски семинари.

Всяка услуга се състои от три етапа: подготовка (напр. предоставяне на информация на клиентите и енергийно обследване), реализиране на енергийно-ефективните мерки и заключителна фаза (напр. мониторинг и верификация).

Създаването на нова ЕЕУ е често трудно и рисковано, тъй като са налице много фактори, които трябва да бъдат взети под внимание. Проектът ChangeBest показа ключовите фактори, обуславящи успеха на такава услуга, като например определяне на: целевата група и нейните нужди, разходите за изпълнението, рисковете, бизнес модела, конкурентното предимство, финансирането на услугата, маркетинговата стратегия и ноу-хау.

В процеса на изпълнение на проекта са били разработени и тествани 48 нови ЕЕУ в 16 страни-членки на ЕС, стана ясно по време на заключителната среща по проекта. Примерите за добри практики, генерирани чрез проекта ChangeBest се характеризират със значително количество спестена енергия, с иновативност, интегриране, използвани модели на сътрудничество и възможност за възпроизвеждане. Например, интегрирано решение за пещите в промишления сектор води до високи икономии на енергия и високо ниво на техническа иновативност. Сключването на договори с гарантиран резултат (ДГР) за интегрирани енергийно-ефективни мерки на сградните конструкции в публичния сектор отговарят изцяло на нуждите на клиентите.

В жилищния сектор са използвани ДГР за цялостно обновяване на многофамилни жилищни сгради, с високо ниво на иновативност при финансирането и интересни модели на сътрудничество. Други ЕЕУ бяха тествани в сектора на услугите, например в хотели, които представляваха комбинация между енергийна ефективност и възобновяема енергия. Енергийните компании бяха много активни в разработването на ЕЕУ за масовите пазари, с цел повишаване лоялността на клиентите им и повишаване на знанията относно нуждите и приоритетите на клиентите, показват още наблюденията на експерти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *