post

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за подбор на проекти по схема „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II” от приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, съобщиха от ведомството.

По схемата могат да кандидатват всички 264 общини в България. Изискване по схемата е кандидатите да участват в партньорство с още най-малко две общини с цел обособяване на туристически район, формиране на общ туристически продукт и осъществяване на регионален маркетинг и реклама.

Проектите по схемата ще се осъществяват на територията на Република България и на 10-те генериращи пазара за българския туризъм: Великобритания; Германия; Гърция; Румъния; Русия; Сърбия; Турция; Украйна; Чехия и Швеция.

Цели на схемата са подкрепа за дестинации със значителен туристически потенциал, популяризиращи природното, културно и историческо наследство, икономическа диверсификация на съответната територия или регион, насърчаване на предлагането извън сезона, намаляване на сезонността и увеличаване на заетостта на легловата база, привличане на нови пазарни сегменти за специфичните регионални продукти и използване на потенциалното търсене на вътрешния пазар, както и използване на ефективни съвременни средства и техники за достигане до туристическите пазари.

Бюджетът на схемата възлиза на 6 051 292,57 лв.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
– Разработване на туристически пакети и/или диверсификация на съществуващи такива;
– Рекламни дейности, подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район и туристическия продукт;
– Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири;
– Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности;
– Организиране на експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти;

Подкрепа на дейности за обществено осведомяване и информационни услуги – комуникационни кампании за подобряване на осведомеността за природното, културно и историческо наследство и приноса на туризма към развитието на района, разпространение на подходяща информация сред туристическия бизнес, организиране на туристически форуми за насърчаване на ефективната двустранна комуникация, участие и ангажиране на местния бизнес в разпознаването и разрешаването на общи проблеми.

Проектните предложения се подават по електронен път чрез Модула за електронни услуги на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на Структурните инструменти на Европейския съюз в България.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 28 септември 2012 г, 16:00 ч. местно време.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *