post

Двадесет и три неправителствени организации са допуснати в състава на работна група, която ще разработва оперативна програма за регионално развитие за периода 2014 – 2020 г, става ясно от публикуваното решение в сайта на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Организациите са разделени в няколко групи в обществена полза:
– социални организации – допуснати 2 НПО
– екологични организации – допуснати 6 НПО
– организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата –  допуснати  3 НПО
– организации, работещи в сферата на политиките за развитие –  допуснати  12 НПО
– други организации, чиято дейнсот има значение към тематичните цели, мерки по които ще се финансират от съответната програма – допусната 1 НПО

Единадесет организации не са допуснато до работната група. От тях 5 са подали своите документи след предварително обявения срок, което автоматични ги изключва, посочват в мотивите от ведомството.

Определените към момента тематични цели, по които ще се финансират мерки по оперативната програма за регионално развитие са:
– подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
– насърчаване на адаптацията към изменението на климата и превенцията и управлението на риска
– опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
– насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури
– насърчаване на социалното включване и борба с бедността
– инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *