post

Осем проектни предложения ще получат финансиране по схема ”Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск” на ОП “Регионално развитие”, стана ясно след приключване на оценката на Управляващия орган.

Конкретни бенефициенти по схемата са 62 общини, като в рамките на третия краен срок (17 април 2012 г.) са били подадени общо 8 проектни предложения. Одобрение за финансиране получават общините Казанлък, Нова Загора, Нови Пазар, Плевен, Пловдив, Първомай, Самоков и Стара Загора.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 19 580 181,40 лв., от които 16 643 154,19 лв. съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (85%) 2 937 027,21 лв. съфинансиране от националния бюджет (15%).

С одобряването на тези проектни предложения приключва кандидатстването по настоящата схема. В рамките на предходните две оценителни комисии бяха одобрени и сключени общо 54 договора на обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 84,5 млн. лева.

Общата стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ за подкрепа на Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и плана за действие към нея възлиза на 104 млн. лева. С изпълнението на всички договори по схемата се предвижда да бъдат създадени 133 ЦНСТ и 27 защитени жилища в 62-те общини в градските агломерационни ареали, съгласно Националната карта за резидентни грижи.

Проектите по схемата са насочени към изграждане на Центрове за настаняване от семеен тип, изграждане на сграден фонд за Защитено жилище, внедряване на мерки за енергийна ефективност, инсталации/съоръжения за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за задоволяване на нуждите от енергия на сградата, доставка на подходящо оборудване и обзавеждане за сградите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *