post

Подобряване качеството на спешната медицинска помощ като ключов елемент за издигане нивото на цялото ни здравеопазване. Това е задачата, която трябва да се постигне с реализация на проекта „ПУЛСС – Практически увод в лечението на спешните състояние”. Той е на стойност 6 258 653 лв.  и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез подобряване знанията и уменията на персонала на спешната медицинска помощ, както и чрез въвеждане на добри клинични практики в тази сфера. В рамките на ПУЛСС до края на 2013 г. предстои да бъдат обучени над 6500 лекари, медицински специалисти и шофьори във всички 28 центрове за СМП и техните филиали в страната.

„След края на този проект всички работещи в сферата на спешната медицина ще придобият нови знания и умения, по-голяма увереност и професионализъм, от което ще спечелят хората, за които работим – българските пациенти“, каза министърът на здравеопазването Десислава Атанасова.

Тя отбеляза, че България е една от 16-те страни членки на ЕС в която, освен, че е осигурен свободен достъп на всички лица до спешна медицинска помощ, в болничните структури не се изисква доплащане за оказване на спешна медицинска помощ. България, също така, е и сред страните с висок процент на налични линейки тип С, съоръжени и оборудвани за транспорт, интензивно лечение и наблюдение на пациентите.

Министър Атанасова акцентира и върху натрупаните в системата на спешна помощ проблеми, свързани с дефицита на лекари и текучеството на кадрите, а оттам и голямата натовареност и случаите на забавянето на забавяне на повикванията. Тя припомни, че с цел тяхното решаване Министерство на здравеопазването предприе редица конкретни стъпки.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *