post

Райфайзенбанк (България) ЕАД ще финансира проекти на малки и средни предприятия по програма “Енергийна ефективност и Зелена икономика” – съвместна инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/. Целта на програмата е да подпомогне българските предприятия да намалят вредните въздействия върху околната среда и да повишат енергийната ефективност и конкурентоспособността си, като ще се финансират инвестиции в енергоспестяващи технологии, както и проекти за възобновяеми енергийни източници, използвани  за собствено потребление на предприятието.

За кредитиране, в рамките на инициативата, могат да кандидатстват малки и средни предприятия (броят на персонала да е по-малък от 250 души, годишният им оборот не превишава 97.5 млн. лв. и/или стойността на активите не надхвърля 84 млн. лв.)

Безвъзмездната помощ по програмата от страна на МИЕТ е в размер на 150 млн. евро, в рамките на оперативна програма “Конкурентоспособност”, която ще бъде отпускана при успешното изпълнение на инвестиции, подобряващи енергийната ефективност на предприятията. ЕБВР е одобрила кредитна линия в размер на 150 млн. eвро за банки-участнички в програмата за финансиране на проекти, които отговарят на критериите за допустимост за безвъзмедна помощ. Размерът на безвъзмездната помощ зависи от вида на проекта, като максималният й размер е до 50% от допустимите разходи по отделен проект. Средствата ще бъдат управлявани и ще се изплащат от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Райфайзенбанк е банка-участничка в програмата, като е сключила договор за кредит с ЕБВР и ще финансира МСП, които имат желание да изпълнят проект за енергийна ефективност по програмата. Банката, като участник в програмата, ще дава удостоверение на малките и средни предприятия, кандидатстващи за отпускане на безвъзмездни средства, че могат да осигурят не по-малко от 80% от стойността на общите допустими разходи за изпълнение на проекта чрез кредит или със собствени средства.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *