post

Компанията Siemens стартира конкурс за студенти Sofia Answers, чиято цел е да приобщи и обедини студенти с интерес в техническите специалности да участват с идеи за градското обновяване и развитие на София. Целта на Siemens е да поощри младите специалисти в България, както и да ги стимулира да доразвият и интегрират в картата на София иновативни решения на Siemens за развитие на градската инфраструктура.

Идеята е първите три проекта, които ще бъдат наградени, да бъдат представени пред Столична община с опцията в последствие да могат да се осъществят и на практика.

За участие в конкурса се допускат всички студенти от Технически университет София и Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Всеки студент може да участва индивидуално или в екип до трима души. Един проект може да бъде разработен по една от подтемите или да обхваща цялостно решение на всички подтеми. Един студент или една група може да участва само с едно проектно предложение.

Изисквания към проектите:
– да предлагат решение на конкретен, актуален въпрос, свързан със София, като за него използват технология или решения, създадени и разработени от Siemens.
– трябва да предлагат модерни и иновативни градски решения
– трябва да са реалистични и осъществими на практика.
– трябва да са от обществен интерес за гражданите на София.
– трябва да бъдат оригинална работа на участника и да не нарушават авторските и сродните им права на трети лица.
– проектите се изготвят под формата на мултимедийна презентация (PowerPoint) от минимум 10 слайда.

Журито на конкурса Sofia Answers ще бъде оглавено от главния изпълнителен директор на Siemens в България, инж. Боряна Манолова. Журито се състои от специалисти от различните сектори и направления на Сименс ЕООД, както и представители на партньорите, които подкрепят инициативата.

Теми за проектите:
– Намаляване на вредните емисии и подобряване на енергийната ефективност
– Намаляване на вредните емисии, чрез въвеждането на интелигентни решения за ползване на енергия в София.
– Градската инфраструктура, фабриките, сградите и електроенергийните мрежи не са в състояние, за да посрещнат нуждите от енергийна ефективност.

Кандидатите трябва да дадат предложение за решение в една или няколко от следните области\ подтеми:
– Мобилност
– Контрол и управление на трафика
– Интелигентни сгради
– Фабриката на бъдещето
– Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в града

Наградите са посещение на най-новата архитектурна забележителност на Лондон – The Crystal; стаж в Siemens България, отговарящ на интересите и образованието на победителя и таблет.

Краен срок за подаване на документи 14 декември 2012 г.

Повече информация за конкурса, изискванията и формата за кандидатстване може да намерите тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *