post

Броят години, необходими за изплащане на средно по големина жилище с трудови доходи на едно домакинство в България намалява над два пъти от началото на кризата, сочат изчисления на МКБ Юнионбанк. Коефициентът за достъпност (с който се измерва времето, необходимо да се закупи един имот с получаваните доходи) рязко спада от средно над 7 години за периода 2007 г. – 2008 г. до 3.2 години по данни към септември 2012 г.

По световните стандарти за „достъпно“ се счита жилище, което може да се закупи с доходите на едно домакинство за период по-малък от три години. Очакванията на експертите на МКБ Юнионбанк е коефициентът за достъпност да достигне ниво от 3-3.1 през 2013, което ще означава, че цените на жилищата в България са все по-близо до нивото, което да е в унисон с бюджета на българските домакинства, търсещи да придобият първи дом. За сравнение през 2011 коефициентът за достъпност бе 3,5.

Едновременно с подобряване на показателя за достъпност, намалява и тежестта на средния размер ипотечен кредит като дял от трудовите доходи на домакинство (изчислен при две работещи лица). Така например ако през 2007 г. делът му е заемал 44.5% от общия, а през 2009 г. – близо 43%, то през 2012 г. той е вече 28.1%. Това се дължи от една страна на спада в цените на жилищата и съответно по-малкия среден размер на ипотечен кредит, така и поради плавно намаляващите лихви по кредити след 2009 г. (към септември 2012 г. средният ГПР по ипотечни кредити в лева е с 3.25% по-нисък спрямо септември 2009 г., а този по ипотечни кредити в евро е намалял с 1.5%).

След близо четиригодишния период на изчакване и предпазливо поведение поради икономическата криза в цял свят и в България, може да се каже, че домакинствата с по-стабилни доходи и трайна заетост са адаптирали своите пазарни очаквания към новите реалности и започват да планират покупки на жилища. Онези от тях, които освен че имат стабилни работни перспективи, са успели през изминалия период да заделят известни спестявания, вероятно ще се възползват от по-благоприятните за тях тенденции на имотния пазар и ще обмислят инвестиции в жилищни и други видове имоти, смятат експерти.

Същевременно след 2009 г. се наблюдава ясна тенденция на спад на средните лихвени равнища по ипотечните кредити. Интересен факт е, че към края на третото тримесечие на 2012 г. лихвите по новите кредити за жилища в лева (7.07%) са по-ниски от тези в евро (7.43%) за разлика от предходни години. Поради низходящата тенденция при лихвите обемът на ипотечните кредити в страната след кризисната 2009 г. нараства със 7.6% (за периода 3-то тримесечие на 2012/3-то тримесечие на 2009 г.), а броят на кредитите – с 5.2%. Това нарастване е доста по-ниско спрямо ръстовете, отбелязани в годините преди 2009 г., но показва постепенно засилване на интереса на гражданите към нови сделки, предимно за жилищни имоти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *