post

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. откри процедура за представяне на проектно предложение за изграждане на “София Тех Парк” ЕАД.

Основна цел на процедурата е да насърчи развитието на националната про-иновативна инфраструктура като предостави интегрирана инвестиционна и консултантска подкрепа за създаването на първият научно-технологичен парк в България, с цел идентифициране, привличане и насърчаване на иновативни идеи и проекти, които водят до комерсиализирането на иновативни продукти, процеси и услуги и по този начин стимулират развитието на икономиката към сектори с висока добавена стойност.

Индикативният бюджет по тази процедура е: 97 791 500 лв.

Допустими за финансиране са:

1. Дейности по изготвяне на строителна документация за изграждане на научно-технологичен парк – извършване на предварителни (прединвестиционни) проучвания; изработване на задание за проектиране на научно-технологичен парк; изработване на инвестиционен проект; извършване на оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и др. документи, които са свързани с издаване на разрешение за строеж и изискуемите за тях такси.

2. Изготвяне и получаване на документи, свързани с разрешаването, въвеждането в експлоатация на строежите или изискващи се съгласно ЗУТ и актовете по неговото прилагане, включително за разработване на тръжна документация и провеждане на тръжни процедури.

3. Строително-монтажни работи за изграждане/създаване на научно-технологичния парк (офис помещения, заседателни зали, лаборатории, сервизни, обслужващи помещения, изпълняване на вертикална планировка и др.).

4. Обзавеждане и закупуване на оборудване за помещенията, свързани с функционирането на парка (офис помещения, заседателни зали, лаборатории, сервизни, обслужващи помещения и др.).

5. Закупуване на нематериални активи, свързани с функционирането на научно-технологичния парк.

6. Разработване на нови и/или подобряване на разработените предоставяни про-иновативни услуги на предприятия и изследователски организации.

7. Изготвяне на анализи, изследвания, оценки и бизнес планове.

8. Предоставяне на услуги по инкубиране на стартиращи предприятия и стартиращи иновативни (spin-off) предприятия, включително предоставяне на обучения, бизнес и маркетингово консултиране, менторство и др.

9. Предоставяне на консултантски и други специализирани услуги на потенциални ползватели и партньори на технологичния парк – напр. бизнес, научни, образователни и изследователски екипи и предприятия, както и за персонала на научно-технологичния парк.

10. Наемане на персонал на научно-технологичния парк.

11. Организиране и провеждане на промоционални и информационни кампании в страната и чужбина за бизнеса, научните и образователните среди и широката общественост в страната, включително с цел привличане на потенциални ползватели и партньори на технологичния парк.

12. Свързване и участие в мрежи с цел предоставяне на подкрепа за иновационните дейности в научно-технологичния парк;

13. Организиране на събития с цел предоставяне на подкрепа за иновационните дейности в научно-технологичния парк.

14. Създаване и поддържане на интернет страница на научно-технологичния парк; създаване, закупуване и получаване на достъп до специализирани бази данни (научна, маркетингова, юридическа информация, контактна информация и друга релевантна информация).

15. Участие в работни визити, конференции, семинари, обмяна на опит и др. събития с други партньорски институции.

16. Одит на проекта.

17. Визуализация и публичност.

Проектът за изграждане на подобен парк вече е създаден. Регистрирано е дружество „София Тех парк” АД към Министерство на икономиката, енергетика и туризма. Идеята е до 2015 година да бъде изграден технологичен парк, разположен срещу спортната зала „Арена Армеец” в София, като Столична община ще осигури терена. По думите на кмета Фандъкова – общината подкрепя разработването на подобен проект, защото той е много важен за развитието на града.

Проектното предложение трябва да се подаде до 28.12.2012 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *