post

Министерският съвет обяви проекта за изграждане на хидроенергийна каскада „Горна Арда” за национален обект и за обект с национално значение, съобщиха от пресслужбата на Кабинета. С взетото решение ще бъдат съкратени значително сроковете за провеждане на необходимите административни процедури за стартиране и изпълнение на проекта.

Реализацията на проект „Горна Арда“ ще допринесе значително за диверсификация на енергийните източници и осигуряване на сигурност и непрекъсваемост на доставките, развитие на конкурентни енергийни пазари, изграждане на балансирана и добре развита енергийна инфраструктура, увеличаване дела произвежданата енергия от възобновяеми енергийни източници в съответствие с поетите ангажименти от българската държава за постигане на националната задължителна цел от 16% от общия енергиен микс до 2020 г.

С друго решение правителството прие „Хидроенергийна компания Горна Арда” АД да заплати на „Национална електрическа компания” ЕАД разходите по строително-монтажни и други работи, извършени от „НЕК” ЕАД върху имоти – държавна собственост, във връзка с изграждане на каскадата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *