post

Към 2020 г. България трябва да бъде държава с конкурентоспособна икономика, която осигурява условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на личността чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж. Това е визията в Националната програма за развитие: България 2020 (НПР Бг2020), приета на днешното правителствено заседание, съобщава пресслужба на  Кабинета.

Националната програма за развитие е рамков дългосрочен документ, който въз основа на анализ на ситуацията в страната и на тенденциите за развитие определя общите стратегически цели на националните политики до 2020 г. за всички сектори на държавното управление, включително техните териториални измерения и координацията им на регионално и местно ниво. Той осигурява и рамката, в която ще бъдат определяни приоритетите за инвестиране на публичните средства (национални и европейски), както и мобилизирането на частно и друго финансиране.

Основните цели, които се поставят в НПР Бг2020, са повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и качествено образование; изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението; повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност.

Осемте приоритета на Програмата са:

– подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и обучението и качествените характеристики на работната сила;

– намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване;

– постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал;

– развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси;

– подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване конкурентоспособността на икономиката;

– укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса;

– енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност;

– подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазара.

Изпълнението на всеки приоритет включва реализацията на набор от многосекторни политики, фокусирани върху факторите на социално-икономически растеж в България. В своята същност те са насочени към генериране на балансиран икономически растеж, постигане на висока и качествена заетост, оптимално използване на ресурсите и ефективна грижа за околната среда, както и към повишаване благосъстоянието на българските граждани.

При промяна на конюнктурата, документът ще бъде актуализиран и допълнен.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *