post

Столична община обяви международен открит конкурс за “Урбанистична концепция и архитектурно-художествено оформяне на пл. “Св. Неделя”.

Целта е да се развие съвременна урбанистична концепция и визия за архитектурно-благоустройственото оформяне на площада, която да позволи последователната реализация на инвестиционна стратегия на общината (с хоризонт 2014-2017г.), чрез която да се реализира пълноценно архитектурният, функционален и културно-исторически потенциал на площада.

Право на участие в конкурса имат всички български и чуждестранни физически и/или юридически лица или техни обединения с професионална регистрация в съответния компетентен орган на архитекти в държавата, от която идват. За участниците от България се изисква регистрация за пълна проектантска правоспособност към Камарата на архитектите в България. Ако проектът е подготвен от екип, задължително е поне един от членовете на екипа да има подобна професионална регистрация.

Наградният фонд е 45 000лв., от които:
– Една първа награда в размер на 25 000лв.
– Една втора награда в размер на 10 000лв.
– Две трети награди в размер на 5 000лв.

Регистрацията за участие в конкурса и получаване на Конкурсната програма става след заплащането на еднократна такса от 100лв. (или 50 евро) в Направление „Архитектура и градоустройство“.

Регистрацията се извършва до 16:00 часа на 08.04.2013г. на адрес: гр. София, ул. Сердика №5, партер – дирекция „Административно обслужване”, отдел „Деловодство и документално обслужване“.

Повече информация за конкурс, необходимите документи и задания може да намерите тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *