post

62% от средствата по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г ще бъдат насочени към приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Toва каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, която взе участие в обществена дискусия под надслов „Лицето на твоя град“.

Като останали приоритети тя посочи „Държавна образователна инфраструктура“, „Държавна здравна и регионална социална инфраструктура“, „Регионален туризъм“, „Регионална пътна инфраструктура“, „Превенция на риска“ и „Техническа помощ“.

Програмата цели българските градове да бъдат „интелигентни и устойчиво развити“. Реализирането на тази визия ще бъде постигната с изграждане на дигитална инфраструктура, въвеждане на „умни“ системи за транспорт и мобилност, внедряване на мерки за енергийна ефективност в публичните и жилищните сгради, създаване на интегрирани бази данни на ниво град. Министърът обоснова идеята за приемане на планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) и обособяването на зони за въздействие в градовете от различните йерархични нива. Плановете ще се реализират както с кръстосано финансиране по различните оперативни програми, така и със частни инвестиции.

Създаваме предпоставки бизнесът и гражданите да помогнат за определяне на приоритетите на общините. До месец юли градовете-бенефициенти трябва да приемат своите ИПГВР. Вярвам, че още в началото на 2014 г. ще започнем тяхната реализация с готови проекти, каза в заключение министър Павлова.

В публичната си лекция на тема „Интелигентни и устойчиви градове“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. министър Павлова направи анализ на резултатите и ефекта от изпълнението на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. към момента. В презентацията си тя представи научените уроци от настоящия програмен период и предприетите действия за бъдещия. Сред тях се открояват: необходимостта от готови проектни предложения още в началото на 2014 г., възможността за електронно подаване на документите, координация между кохезионната политика и политиката за развитие на селското стопанство.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *