post

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и Българската академия на науките (БАН) ще си сътрудничат в разработката и провеждането на националната политика в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Меморандум, който определя областите за общи действия, бе подписан от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски и председателя на Българската академия на науките академик Стефан Воденичаров.

Електронното управление е една от основните области на сътрудничество. В меморандума се предвижда да бъдат разработени модели на съвместната работа на администрациите на различните етапи от изграждане на е-управлението, както и на цялостната обработка на информацията в електронна форма. Учените и експертите по електронно управление ще избират подходящи методи за защита на системите за електронно управление от компютърни инциденти. Част от сътрудничеството е и развитието и изпълнението на съвместни научноизследователски проекти, свързани с политиката в областта на информационните и комуникационните технологии.

В сектора на транспорта са планирани разработки в областта на развитието на интермодалните транспортни схеми; на методите за повишаване на качеството на пътническите и товарни превози; факторите за постигане на висока безопасност на транспорта и технико-икономически анализи на големи транспортни обекти.

БАН ще подпомага МТИТС в действията за оптимално развитие на широколентовия достъп в слабо развитите и отдалечени региони; цифровото наземно радиоразпръскване; ефективното развитие на геостационарните спътникови комуникации.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *