post

Депутатите приеха на второ четене текстове от Закона за туризма, свързани с предоставянето на СПА и Уелнес услуги, предаде Агенция „Фокус”. Според закона министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава сертификат на прилежащите към места за настаняване и самостоятелните центрове в курортна и градска среда, изградени, оборудвани и обзаведени за предоставяне на балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги.

Право да използват в наименованието си абревиатурата „СПА”, съответно обозначенията „Балнеолечебен (Медикъл СПА)”, „Уелнес” и „Таласотерапия” или да предоставят услуги, обединени под наименованията „Балнеолечебни” или „СПА/Уелнес услуги”, посочени в рекламни брошури, листовки или на интернет страници, имат само лицата, извършващи дейност в сградите или помещенията, получили сертификат за „Балнеолечебен (Медикъл СПА) център”, „СПА център”, „Уелнес център” или „Таласотерапевтичен център”.

Условията и редът за сертифициране на центровете, изискванията към персонала и към лицето с функции по управление на съответния център се определят с наредба, издадена съвместно от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на здравеопазването. Центровете получават съответния сертификат при съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала, посочени в наредбата. На сертифицираните центрове се издава категорийна символика в зависимост от техния вид, включваща сертификат и табела, които се поставят на видно място в обекта.

Туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене ще се категоризират в следните категории: „един еделвайс”, „два еделвайса” и „три еделвайса”, решиха още депутатите.

Според приетите текстове от закона местата за настаняване са два класа – „А” и „Б”. Местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения се категоризират в следните категории: „една звезда”, „две звезди”, „три звезди”, „четири звезди” или „пет звезди”. В клас „А” са хотелите, мотелите, апартаментните туристически комплекси, вилните селища, туристическите селища, вилите. Клас „Б” са семейните хотели, хостелите, пансионите, почивните станции, стаите за гости, апартаментите за гости, къщите за гости, бунгалата, къмпингите.

В текстовете, свързани с дейността на туроператорите се казва, че когато туроператорът промени значително някоя от основните клаузи на договора, е длъжен – пряко или чрез туристическия агент, да уведоми потребителя за промяната в двудневен срок от настъпването й, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение върху цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.

Увеличаване на цената с повече от 5 на сто се смята за значителна промяна на договора. Когато потребителят се откаже от договора, той има право да избира една от следните възможности: да приеме друго пътуване от същото или по-високо качество, когато туроператорът или туристическият агент е в състояние да му предложи такова; да приеме туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай туроператорът или туристическият агент е длъжен да възстанови на потребителя разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване; да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата, на която туроператорът е получил уведомлението за отказ. Потребителят има право да предяви иск за обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на договора.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *