post

Сградите вече ще притежават сертификати за енергийните си характеристики, които ще заменят доскорошните енергийни паспорти. Това е записано в новата Наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сградите, която влезе в сила на 22 ноември.

В новия сертификат ще се отбелязва класът на потребление на енергия в сградата, който е от А до G, както е при електроуредите.

Ще има информация за годишния разход на енергия за отопление, охлаждане, осветление и топла вода. Ще се нанасят дори данни за количеството емисии въглероден двуокис, които сградата изхвърля в атмосферата.

В документа задължително ще се вписват данни за конструкцията – коефицентът на топлопреминаване през прозорци, фасади, покрив, под. Както и каква част от оползотворената енергия в сградата е от възобновяеми източници.

Сертификатът на новите сгради ще се изготвя след завършването на строителството и преди въвеждането на обектите в експлоатация. Той ще се издава от консултанти по енергийна ефективност, вписани в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Енергийният сертификат за съществуващите сгради пък ще се издава след специално обследване, което ще включва и предписание на мерки за подобряване на енергийната ефективност на зданията.

Ина Папазян

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *