post

Инвестиционни проекти на обща стойност над 134,3 млн. лева са одобрени от Министерство на инвестиционното проектиране, съобщи пред журналисти министър Иван Данов днес.

Това ще доведе до откриване на нови работни места, максимално усвояване на средствата, отпускани по Европейски фондове и ще помогне за по-бързо съживяване на икономиката.

Към настоящия момент 7 общини са представили инвестиционни проекти за одобрение и издаване на разрешения за строеж. Пет от тях вече са одобрени.

Намаляването на регулаторната тежест в инвестиционния процес е първостепенна задача на МИП, според министър Данов. В ход е изготвяне на окончателно предложение за Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ), което да бъде внесено за обсъждане в НС.

Към АГКК се създава електронен регистър и цифров архив на съществуващите географски, картографски и кадастрални данни. Ще се разработи и специализиран софтуер за управление на процеса – така наречените “смарт” технологии (Smart Geospatial Technologies) за интегрирано събиране, натрупване, архивиране и обработка на данни на цифровия архив на Геокартфонда. Това е част от идеята за т.нар. електронно правителство (възможност гражданите да ползват електронни услуги и електронно разплащане).

Това е и начин да се гарантира и защити собствеността на гражданите.

Предвидени са целево допълнителни 10 милиона лева, които да послужат за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за нови територии. През 2014 г. ще стартира създаването на кадастрална карта за последните осем района на София – Слатина, Подуяне, Илинден, Изгрев, Красно село, Възраждане, Лозенец и Триадица, за землищата на 13 общински центрове и за други 27 населени места.

Синхронизирането на българското строително законодателство с Европейската нормативна уредба ще доведе до уеднаквяване на стандартите, които се прилагат в процеса на планиране, проектиране и строителство. Такъв стандарт в проектирането са т.нар 3D building info models, които намаляват до 25% фактора на грешки в проектирането.

В ход са дейности по проучване и изграждане на нова материална база за социални жилища, включително и по въпросите, свързани с малцинствените групи, както и изработването на нов „Жилищен кодекс“, каза още министър Иван Данов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *