post

В Официалния вестник на ЕС от 11 декември са публикувани покани за представяне на предложения в рамките на Годишната работна програма за 2013 г. за безвъзмездни средства в областта на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) за периода 2007 г. – 2013 г.

С първото обявление Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на Европейската комисия отправя покана за представяне на предложения за отпускане на безвъзмездни средства за проекти в съответствие с приоритетите и целите, определени в изменената Годишна работна програма за безвъзмездни средства в областта на трансевропейската транспортна мрежа за 2013 г.

Максималната сума на разположение по тази покана възлиза на 70 милиона евро.

С второто обявление Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на Европейската комисия отправя пет покани за представяне на предложения с цел отпускане на безвъзмездни средства в следните области:
– дейности по приоритетни проекти (ПП). Ориентировъчната сума на разположение за избраните предложения възлиза на 50 милиона евро;
– морски магистрали (ММ). Ориентировъчната сума на разположение за избраните предложения възлиза на 80 милиона евро;
– Европейска система за управление на железопътното движение (ERTMS). Ориентировъчната сума на разположение за избраните предложения възлиза на 70 милиона евро;
– управление на въздушното движение (УВД). Ориентировъчната сума на разположение за избраните предложения възлиза на 30 милиона евро;
– интелигентни транспортни системи (ИТС). Ориентировъчната сума на разположение за избраните предложения възлиза на 50 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложения е 17 март 2014 г.

Пълният текст на поканите е на разположение на интернет страницата на Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *