post

На 1 февруари стартира набирането на проектни предложения по новата сесия на Националният иновационен фонд. Крайният срок за кандидатстване е 31 март 2014 г, а бюджетът, за който компаниите ще могат да кандидатстват е 10 млн. лева.

Със средствата на Фонда ще се финансират два типа проекти. Първите са научноизследователски развойни проекти (НИРД), насочени към технологичното развитие на нови или съществено усъвършенствани продукти, процеси или услуги. Максималният размер на безвъзмездната помощ по тях е 500 000 лв., а сроковете за изпълнение на проектите са от 12 до 36 месеца. Другият тип проекти са за техническа осъществимост, които изследват възможността за бъдеща реализация на даден научноизследователски развоен проект. За тях е определен максимален размер на безвъзмездната помощ от 50 000 лв., със срок за изпълнение на проекта от 6 до 12 месеца. Не се допуска финансиране за цялостно развитие, стигащо до готов пазарен продукт, процес или услуга.

Целта на Националния иновационен фонд е да се пренасочи акцентът от съществуващата в глобализиращия се свят и отворен европейски пазар идея за предлагане на работна сила, суровини и материали към нещо друго – към иновации, към нови идеи, към връзката между науката и производството, каза изпълнителният директор на Агенцията за малките и средните предприятия г-н Евгений Иванов.

Около 80 % от компаниите бенефициенти на Фонда въвеждат нови продукти на пазара, увеличаване на печалбата регистрират 68 % от тях, а 72 % от фирмите отчитат повишаване на нетните приходи от продажби, показват данни от извършения анализ на 5-те конкурсни сесии на НИФ, даващи реална представа как работи схемата, по която българските предприятия получават реална подкрепа от държавата .

В новите Правила за управление на средствата на Фонда за 2014 г. е търсен умерен баланс между изискванията, ефективността и улесняването на процедурите за кандидати и бенефициенти, подчерта каза Богдана Ваташка, директор на дирекция „Програми и проекти“. В тях се облекчава административната тежест, улеснява се достъпът до финансиране, прилага се по-ефективен експертен контрол.

Облекчаването на административната тежест, свързана с изискуемите документи, ще се изразява в намаляването на техния брой, тъй като обстоятелствата, които ще се удостоверяват с тях ще бъдат проверявани служебно от Агенцията.

Значимо нововъведение е облекченият достъп до финансиране за бенефициентите. Предвидена е възможност за авансово ползване на договорените субсидии, което ще осигури на фирмите оперативни средства, необходими за реализиране на проектите.

Засилва се ролята на Оценяващия комитет в качеството на постоянно действащ орган, който ще наблюдава изпълнението на проектите през целия срок от датата на подписването на договорите. По този начин ще има допълнителна техническа експертиза, а и самият мониторинг ще е по-ефективен. С тази мярка се цели мониторингът на проектите да гарантира качественото им изпълнение и постигане на желаните резултати.

Изпълнителният директор на ИАНМСП подчерта, че периодът, през който ще се проведе 7-та конкурсна сесия по НИФ е много удачен, тъй като със средствата на Фонда ще се запълни вакуумът, който се образува между програмните периоди по оперативните програми.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *